Abonneren  Inloggen

“Nederland is kampioen papierrecycling”

18 november 2021

Nederland werkt aan een circulaire economie. 89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet- verpakkingen) is in 2020 ingezameld en hergebruikt. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op 72%.

“Nederland is kampioen papierrecycling!”, stelt Ed Nijpels, voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Papier en karton kunnen volgens hem een voorbeeldfunctie vervullen voor de circulaire economie. “Recycling van papier en karton is belangrijk. Door de inzameling en het hergebruik van oudpapier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat.”

De stichting publiceert jaarlijks de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2020 werd daarvan in totaal 1.007.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 898.000 ton ingezameld en gerecycled.

Succesvol papier recyclen doen we samen

De goede resultaten zijn te danken aan de inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn. Burgers scheiden hun oudpapier en bieden het aan voor recycling. Gemeenten geven voorlichting en zamelen het oudpapier in, in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders. De papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oudpapier. 86% van de door de Nederlandse papierindustrie ingezette houtvezels is afkomstig uit oudpapier.

Schoon en droog

Kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop. Oudpapier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het goed recyclebaar. Schoon en droog betekent grotendeels vrij van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Die resten, stoffen en materialen kunnen het recyclingproces verstoren.

Uitdagingen

De inzameling in grote steden blijft achter bij het Nederlands gemiddelde. De vervuiling van het oudpapier neemt toe. Ook verpakkingsproducenten gebruiken papier steeds vaker als alternatief voor plastic, met als gevolg dat verpakkingen soms minder goed recyclebaar zijn.

Papierverzelconvenant

De recyclingcijfers zijn mede het gevolg van het Papiervezelconvenant, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en PRN. Circa 95% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij PRN. Het uit het convenant voortvloeiende zelfregulerende afvalbeheerssysteem functioneert al 24 jaar en combineert hoge inzamelingsresultaten met lage kosten voor burger en bedrijfsleven.

Scheiding aan de bron

Met 89% recycling wordt de in het Papiervezelconvenant vastgelegde recyclingdoelstelling van 75% ruimschoots behaald. Hoofddoel van het Papiervezelconvenant is de instandhouding van de brongescheiden inzameling en verwerking van oudpapier, ook bij lage internationale marktprijzen voor oudpapier. Door scheiding aan de bron blijft de stroom oudpapier schoon en droog en is optimaal behoud en hergebruik van grondstoffen mogelijk.

De resultaten van monitoring inzameling en recycling niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton 2020 van PRN zijn via onderstaande button te downloaden.

Download de rapportage

Bron: PRN